Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 41 >

Terwyl 'er zeekerlyk in alle plaatfen een generaal Armcofnptoiris, waar van de Rentmeesters de befhering hebben , zo zoude men ook dezelve kunnen belasten of andere daar toe aanftellen, welke een overdag wegens de Inkomsten van ieder Kerk moeiten maken, en order fiellen dat die Kerken, welke niet genoeg geallimenteeri •waren, door de overvloed van andere zouden gehotpen worden , als ook ten opzichte van armen en kleine onderhoorige plaatfen waar zeer weinig Roomfche zyn, alhoewel die zeer 'gering in getal zyn; dan zoude in alle plaatfen de Kerken van alles voorzien worden , de Priesters eén vast befiaan en de Armen zeer veel toegevoegd kunnen worden; dan Zoude veel abuizen die belaggens en teffens beWeenens waardig zyn, van zelfs achter blyven ; want de Paftoors óf Priesters zouden direct: of indirect niets by het bedienen der Sacramenten of by andere Kerkplegtigheeden mogen aanneemen. 1

De Paftoors zouden ook , terwyl de Kerk in hun Huis gehouden word, noch boven hun Traktement van f 1600 - o - o vry wooning hebben, het geen waarlyk noch in aanmerking komt.

De Palióors, Cappellanfin enz, zouden wel deegelyk verplicht moeten zyn om op hun tyd, en als zulks ver'eischt wierd, zich tot het biecht hooren, en bedienen van andere Sacramenten tc laten gebruiken , zonder de Armen "meer fmaat of verachting toe te voegen, dan aan de Heeren

van B . W enz. en terwyl

'wy weeten dat de Roomfche Priesters zelfs befchaamt zyn om hu'nnè Sacramenten te verkopen , met de grootfte eucht en vierige wensch , deeze omwenteling behoorden te gemoet zien . vermits zy dan veel meer eerwaardigheid en refpecl zou le verdienen ,'dan met zulk een onaangenaam trafiecq, het geheiligdfte van hunne Godsdienst, zo armhartig te moeten op prys Hellen , om door de waereld tekoomen. H,ier komt noch by.het geen zeer te vreezen is, dat,'wanneer een groot Heer of Dame in de Biechtftoel komt, die gewent is een aanmerkelyke Biecht.penning te fchenken , beladen met zonden van gewoonteof een Cafus refervatüs, de Biechtvader uit vrees van zo eene goede klant, of eene biechtpenning te vérliezen , de Abfolutie aa 1 dusdaanige perfoon nietdurftweigeren, Want zo men geen Abfolutie krygt , geeft men ook geen . geld , het welk waariyk zeer gevaarlyk is , diesvólgens, zo men'by het biechten niet meer betaalde , dan zoude de Biechtvader,' met meer vrytisii ' C 5 " "

Sluiten