Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 >

gefield, die hun en teffens aan het volk by het verrichten van den Godsdienst voorgaat en aanwyst in welke eerbiedige houding zy hun moeten gedraagen en terwyl zulks wat lastig aan fommige Roomfchen voorkomt; ten eerflen : om dat die Kerkdiensten veel langer duuren , en ten tweeden : om dat het Choor afgeflooten zynde, men 'er zo niet in en uic kan loopen, worden deeze Kerkdiensten zeer weinig bygewoond.

Men ziet in onze Gereformeerde Kerken 'er nog overblyffels van, als het kopere of houten hek, die de Kerk in twee plaatzen verdeeld, als ook de geiloeltens van byde kanten , in dewelke eertyds deCanoniken geplaatst waaren. Zo men eene volleedige proef hier van zoude gelieven te neemen, kan men 'er teenemaal van overtuigd zyn , by voorbeeld: te Parys in onze lieve Vrouwe, en in verfcheidene andere Collegiale Kerken. -— Te Brusfel in St. Gudula, te Luyk in St. Lambertus Kerken, enz. wanneer men die Cathedrale of Collegiale Kerk-plegtlgheden en die der Monniken , of van kleine Capellen op dewelke zy veel invloed hebben, bywoond; zoude men fterk in twyffel trekken, of men in die onderfcheilene Kerken dezelve Godsdienst beleed , want de laaide zyn doorgaans vergezeld met do belachlykfte Ceremoniën ert worden zo oneerbiedig verricht, dat, zo men de Monniken ziet Mis leezen, en het Brood en Wyn zeegenen, zulks met zoo grooten haast en oneerbied verrigten, als of zy een douzyn vliegen van de Hostie en Kerk wilden verjaagen, dit is niet te verwonderen, al het geen men verplicht is te doen, valt gemeenlyk zwaarder dan het geen men uit eigen genegenheid verricht. (*) Her uit zoude volgen, dat Indien de Kermeesters de zorg aanbevooleti wierd, om het nodige voor Kerk en Altaar te verzorgen , en de Paftoor voor geene byzondere diensten betaald wierd, alies met meerder eerbied en

(*) Z. K. Hoogheid, de Prins Carf.l van Lorynen Gouverneur van de Brabandfcbe Nederlanden overeen: ge jaaren aldaar overle-eden , een groot Voorftander van Konsten en IVeetenfcbappen. bad eene Boekdrukke' rve aan zyn Hof, en befleede met onzen vriend de Bast Zyne leedige uitren aan de Pars, met dewelke by meer dan eens een Riem daags drukte, als of bet voor arbeids (oon betaald mo&st worden.

Sluiten