Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 D

Godvrucht zoude gefchieden. Daarenboven zoud 'er zich meer hoop voor de Roomfche armen opdoen, om eerder vit het Vagevier te kunnen ontfnappen, terwyl voor hun zo wel als voor de fchatrykfle perfoonen een Uitvaart, Maandftond en Jaargetyde zoude moeten verricht wor« den, zy , die thans by faute van niet te kunnen betaalen honderde jaaren in het Vagevuur moeten lyden en zo zonder iemands hulp, 'er zich zelfs moeten uit haspelen.

Wanneer nu de Kerkdiensten op zo eene deftige manier, gely.s in de Collegiale Kïrken, hier te Land wierden verricht, zoude 'er volgens ons Plan, een toereikend capitaal gevonden zyn, èh alle belachelyke misbruiken een einde neemen; ja! de braave Roomfche zouden met hart en ziel zulks te gemoet zien, want dan zoude hunne Armen minder verfmaat en veracht worden , hunne Kerken tot voorbeeld van andere Landen en Gezindheeden kunnen (trekken, en zekerlyk beter Priesters gevonden worden, waar onder thans waarfchynlyk eenige zyn , die , op hoop van eene vette Misfie te bekomen , een Staat aanneemen , die zy volgens het vleesiyke onmogelyk kunnen nakomen , en hier door tot groote ergernis van hunne eigene Godsdienst en onderhoorige (trekken, want zonder eene bovenatuuriyke gaave Gods, is het onmogelyk, by een wulps en gemakkelyfe leven, de onthouding direft of indirect in acht te kunnen neemen of te onderhouden. Men heeft hier al te veel voorbeelden , over eenige jaaren in Leyden te Utrecht en elders van gehad, en 'er is thans nog een werkje in 't licht gegeven , het geen al te veel onze gezegdens (laaft. Wy herhalen nochmaals dat een geestelyken, die zich in alle manieren onthouden kan, waarlyk van God hier toe gefchikt moet zyn, en dus met ƒ1500 en vry huishuur 'sjaars (zie pag. 41) om godswil zich. wel zal willen beheipen, en in de Wyngaard des Heeren tot voortplanting van het Euange'de zal gelieven meede te werken, en diesvolgens ons Plan ten besten zal neemen.

Het waar te wenfchen dat de Roomfche Priesters in onze Republiek een zeker Opperhoofd mogten hebben, die op hun gedrag en het verrigten van den Godsdienst aeht nam, vermits zy thans onder de Nuntius die zich altyd te Brusfel ophoud, (laan en zo ver van hier zynde , weinig beftiering ter uitvoer kan brengen. De Joden heb-r jen een Rabbin die wel degelyk de zaaken van die Na-

Sluiten