Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

tie beftierd; want het gezag dat den jdmplisfimüs heeft j fchynen zy zich weinig aan te kreunen, voornamentlyk de Monniken die niet dan onder de gehoorzaamheid van hunne Klooster-Overheid willen ftaan.

De Paftoors en Kappellaanen een vast inkomen hebbende, zouden niets by het verrichten van de Sacramenten of andere Plechtigbeeden mogen aanneemen, maar in tegendeel verplicht zyn voor ieder van haar gemeente overleedene perfoon een Uitvaard-, Maandftond- enjaargetyddienst moeten verrichten; nochthans die meerder plechtigheid , meer licht en Ceremoniën, als ook een zingende Dienst begeerden , zulks apart aan de Kerkmeesters moeten betaalen; als ook die particuliere Diensten wilde gedaan hebben, het geen zeker een aanmerkelyk capitaal zoude opleveren , zo dat de arme en kleine gemeentens op Dorpen en elders, hier dsor een genoegzaam onderhoud «oude kunnen bekomen, en 'er noch eene aanzienelyke fomme voor den behoeftigen, behalven het geen wy ter nêer gefield hebben , zoude overfchieten.

Het zoude ook zeer te pryzen zyn wanneer de Roomfche Kerken van verleheidene uitgangen wierden voordien, en de Kerkdeuren zeer wyd waaren; want wyheb^ ben dikwils met ontroering aangemerkt, ohs in die' Kerken bevindende, in dewelke zo veel brandftolfen en brandende kaarsfen als ook zo veel ftooven gebruikt worden als by voorbeeld, in de Haantjens Hoek/leeg te Amfterdam , daar de Kerkdienst in het bovenfte van dit gebouw^ gefchied en eene zeer naauwe uitgang heeft, zo dat men met veel gedrang ten minsten een kwartier uur nodig heefc om by het eindigen van den Godsdienst uit die Kerk te kunnen komen, en dus zo 'er brand in zo een Gebouw ontllond, 'er honderden menfehen het leeven by zoude verliezen , gelyk zulks over eenige Jaaren in de Hollandiche Comediete Amfterdam plaats gehad heeft. — Wy hebben reeds aangemerkt (zie paragraaf III. pag. 9 ) dat men de kinderen zeer vroeg tot de H. Communie aanneemt» het welk zeer dikwyls baatzucht tot g?ondfiel heeft, dan zoude men door oos Plan hier zo ligt niet toe overgaan , vermits by het bedienen der Sacramenten niets meer gegeeven zoude worden, daarenboven zoude men de kinderen voor aleer zy aangenoomen wierden, welk deegelyk in de teegenvvoordigheid van Kerkmeesters! moeten ondervraagen en onderzoeken; dat tot gevolg zoude hebben dat de Roomfchen hunne eigene Godsliensc beter zouJe kennen en diesvolgens naauwkeuriger ouderhouden , zonder hun met beuzelaryen en fprookjes

Sluiten