Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.( 46 >

op te houden, om hun hier door het geld uit de zak te •laten kloppen; want in alle plaatfen , waar veel bygelovlgheden plaats hebben , vind men de eenvoudigfle en onbeleezenfte Perfoonen, gelyk in Braband en elders, alwaar het leezen van de H. Schriftuur aan de Leeken verboden word. (*) Ja! zoude wel willen gelooven, ons by toeval in Braband bevindende, en een Rooms Man over eenige artikelen, rakende zyne Godsdienst, ondervragende, ons tot antwoord gaf.- „ Ik weet dat 'er „ een God en een Heilige Maagd Maria is, en dat is my „ genoeg."

De reden om dewelke men de menfchen in die groote verblindheid houd , is deeze : terwyl dat de mensen altyd geneegen tot eene Godsdienst zynde, zyn toevlugt zoekt in het geene zyne kragten te boven gaat; doch hoe verfchrikkelyk is het niet, hen te beletten , zich direól •tot het Opperweezen te keeren, en in teegendeel, door onkunde, hun middelen aan de hand te geeven, om een winkel van Roomfche bygelovigheden te maken , en hier

door hen van hunne goederen te beroven? Zo als het

Hof van Romen en namaate andere Abdyen , Kloosters £nz. met dat geld palyzen oprechten en een koninglyken j-ang houden, terwyl de uitgeputte arme famillien van -gebrek bezwvken, het geen, gelyk wy reeds gezegd hebben, de Monarchen als de oogen uitfteekt en hier door zelfs oorzaak zyn, van de veranderingen die de Keizer en andere Mogendheeden maaken; alhoewel het voordeellger zoude geweest zyn , dat onze voorouders hun geld en goederen zelfs zouden bewaard hebben, dan het tot nadeel van hunne nakoomelingen aan Kerken en Kloosters te hebben gefchonken , welke penningen^nu noch wel een reisje naar de Turkfche Grenzen kunnen doen en aldaar blyven vernagten , enz. en men klaagt noch, dat 'er zo weinig geld thans gevonden word! zulks is niet te verwonderen , de Burger , die de meeste lasten draagt , is t'eenemaal uitgeput , en onbekwaam om zyn Koophandel uit te breiden , of iets te kunnen ondernemen.

De byzondere Godvruchtige oeffeningen zoude hunnen loop kunnen behouden, docli by het verrichten derzelve , Zouden de Pafloors of Kappellaanen niets moogen vorderen of ontfangen, dan zoude dezelve van geen langen

(*) Zie bet Mecbelfcbe Catechismus.

Sluiten