Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 )

kum ^'nen^eruhaast van zelfs verva"en, als by voorbeeld het Broederfchap van de Roofenkrans van onzeLieva Vrouwe van Kevelaar, Portiuncula en andere, die meest om geld ju te zamelen, uitgevonden zyn, en aaneepree. zen worden. «"&v^iCe-

ifyn °veu menfchen dl'e eene byzondere genegenhe d_ hunnen Herders toedragen, en dit is natuuriyk, zo dat boven de ƒ 1500- o - o voor de Pastoors , en f 600-0-0

voortederKappellaan.zyzekerlyknochbyzondereprefenten zouden ontfangen , te meer als zy hunne Kerkplichten met eene Apostoliefche lever waarnam m , zulkszoudê men memand kunnen beletten en heeft ook wel plaats by andere Godsdienflen. plaats k Wouden noch verfcheideneaanm ku«nen maa-

Cfpit h»-? ' onsbedJunkcns. hebben wy genoegzaam getoont ken i HCn Tr^1 aan de H^landfche Roomfche Ker11 l deszeIff Ledemaaten door ons Plan zoude kunnen

ieng zXW°rden- EchtCr een,'Se weldenkende perfoo* , i„ °r?s toev°egen. » Het fchynt byna on-

" datgdeeypJ tPlanïer UitVOer te ^"gen.ten eerften: ora " dfnde,PastO0'-s thans meer inkomen hebben door het ge-

" zo»Hpnan Z°- Zy sJaarlvJ" /isoo-o-o, en vry huishuur

• zouden genieten, ten tweeden.- zullen zvde eenvoudige " a2 d re,n "A" neemen . nen wvs makende, dat men. " 3ip *°°mlckhe Godsdienst den bodem wil infiaan Z? " nifn Z be'rouwen 'n belaggeiyke misbru.ken dan il „ oen waaren Bron van haare Godsdienst Hellen en hier

• in door hunne Ziélbeitierders geftaafc worden »' ÓV zal zekerlyk maar al te veel plaats hebben maar n> hiti neerde Roomfchen moeten thans zelftbekenne, dat al her g«W,g gecvcn tot fpot van andere GezSeVn ftrekt

bet// ^"kul^n^oni",00'2^6^ * ™ej , te runnen onderiteunen. want dp ™irft» rni„,

^JivVeme3afte-Christeiy,ke Kerk b="d- Sftïïfi

m l,ai'eLedema,en- C*) Die te hulp te

■^ rU ó^^t^^' aT God z>''Vdan een kostbaareklee wl g0Ude en z'lvere vaten,

den aToeSl ,T'-Welke van de verteert wor-

d?.n.t ogeen7eS«n,!;»??de V°'gen dat niend^VV reeds lrt.lL g manler moest verrichten, geh*

Sfwtzegrh7bbenen d3ar £0C 661,6 t0efeikende fomm«

Sluiten