Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 5

fndieri men zulks nadruklyk in acht beliefde te neinen, zoude ons Plan zp onmogelyk ter uitvoer niét fchyrien, want 't is zeker dat het zelve tot groot voordeel van de Roomfche Godsdienst firekken zoude, en alhoewel alles in den beginne , als onoverkoombaar voorkomt,, vallen de middelen , als zy met ernst gebruikt worden, zo moeilyk niet, dan men ze wel voorzien had , te meer wanneer men ëen goéd en Christelyk oogmerk tot Leifterre heeft en op de byftand van Gods almacht gerustlyk kan betrouwen.

Mögt het onze Wettige Souvereinen behagen hunne Vaderlyke oogen hier op gelleven te vestigen, en zo ons Plan plaats mögt hebben, de verkoorehe Kerkmeesters onder hunne befcherming te neemen , te meer, terwyl door het zelve de geduurige buiten 'sLands geld-verzendingen, wel ras een einde zouden neemen en vérvolgens niet alleen tot nut voor de Roomfche in 't byzonder , maar voor ons Vaderland in 't algemeen zoude firekken. . . ..

Het welzyn en nut van óns Gemeenebest en Inwooqders, tot doelwit gehad hebbende, zal het ons altyd zeer aangenaam zyn , zo ons Plan niet t'èenemaal tot flant kan gebragt worden, het egter aanleiding mag gegeeven hebben tot g<?makkelyker middelen, door de welke het gefd in ons Land zal behouden , <»n mepr nooddruft en behulpzaamheid den armen toegévoegt kan worden.

EIND e;

Geen Exemplaaren zyn echti dan die met dit merk getekent zyn. §

Sluiten