Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv

ntjne overkomst, met de grootfle bewondering en gevoel geleezen heb; en ben door ie aanhoudende begeertens en verzoeken i yan die geenen, welke belang ftelleri in de uitbreiding van het Koningryk van Vorst Messias, aangefpogrt, om deeze onmeetbaare blykvan zyne Zondaars-liefde, door de .Drukpers gemeen te maaken: wierd ik niet gefchokt door eene vrees om in deeze tyden, waarin zoodanige Schriften, by veclen myner landgenooten,. met een oog vol' verachting zvoraén aangezien en ter zyden gelegd, door hei fchryven van eene Voorreeden voor decze blaaderen, my zeiven in gevaar van befpotting te fc ellen: fpeelde 'er zoo dikzvyls ik my tot het 'fch •■■ven van dezelve wilde afzonderen, eau hm de ril door myne aderen; waardoor ik van myn Voorneemen dacht af te zien. — Dan, op zekeren tyd door de fierkftegewaarwording van menschlievendheid, die de togten van myn hart ontgrendelde, overwonnen, om hel nut,, zvelke deeze weinigedoch fiichtelyhe

blo-

Sluiten