Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i )

\, was, en by deBefnydenisfe den naamvaii Jesus ontving: — Dat deeze Jefus als sJ Middelaar, de zonden cn de ftraffe op ,, zich genomen , als het Lam Gods de „ zonden der Waereld gedragen had, en „ van de Jooden ten Kruisdood zich had „ laaten vcroordeelen: — Maar dat de „ Jooden niet wisten,, dat die Ktuisdood „ van den Vader beftemd was $ op dat hy „ als Middelaar, door Zyn bloedvergieten » aan het Kruis, dezonden verzoenen zoude y at zoo dat allerlei menfehen kunnen Zalig worden, zelfs degrootfte der zondaaren, „ indien zy zich bekeeren, en in hemgeloo, „ ven." —~ (zoo fpraaken de Christenkinderen van onzen Heere Jefus en zyne groote liefde tot Zondaaren), en dat hy ook de Kinderen lief had, ook zelfs de Jooden Kinderen. —

Na dit kort verhaal, Iaazen de Christenkinderen voor de Jooden Kinderen, het 'Aveede Artykel van de Verlosmig, en het Onze Vader, en verfcheide fpreuken uit de Heilige Schrift,

ik'

Sluiten