Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

fremming der Hooge Overigheid, deezé drie Kinderen , met volle liefde en blydfchap onder zyn opzicht en vaderlyke zorge. — Waardoor deeze drieheilzoekende Kinderenj zich zeer verblyden.

Toen de Ouders dit gewaar wierden, gingen zy by den Heer Profesfor, om hunne kinderen weêrom te vraagen; dan dit wierd hen geweigerd, om dat het aan de Hooge Overigheid reeds aangediend was, en dat hy derhalve op nadere order wachten zoude.

Hierop ordonneerde zyne Koninglyke Majefteit, eene Commisfie van vier Predikanten i naamlyk twee Gereformeerde de Heeren Sabüoni en Achenbach, en twee Lutersche, de Heeren Hofrathtn Herning, om deeze zaak riaauwkeurig te onderzoeken; en of deeze kinderen, tegennsden

- zin der Ouders, konden in befcherminggeno^men, in den Christelyken Godsdienst op-

- gevoed, onderweezen, en aangenomen worden?

Den dag wierd beflemd, daar de vier Heeren .Predikanten als Commisfarisfen ,

deeze

Sluiten