Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13)

den, indien men hen niet wilde aenneemen; dan zouden zy toch weeder by hunne ouders moeten gaan; want zy konden toch geenen Dominé dwingen om hen aan te neemen?Hierop antwoorde het kind van agt Jaaren ! Weigert gy Heer Predikant my aan te „ neement die Jesus, die voor my aan het'. huisgeftorven is, die zal my toch in zyne liefde armen aenneemen, en my niet ver, „ laaten; zvant hy beeft de kindekens liej, „ en ik heb hem ook lief, en, deeze liefde „ zal in myn harte nooit uitdooven! —Het welk ook de andere Twee Kinderen op het alleraadruklykfte zeiden, dat Jefus die aan het Kruis geftorven is, hunnen alierliefften Jefus blyven zou.

Zy lieten dan niet af met bidden en fmee-' ken; de Heer Predikant zoude toch deeze liefde hen bewyzen, om hen in de Christelyke Leer te onderrichten; zy vielen den Dominé te voet, zoenden hem de handen, befproeijende dezelve met veele traanen, en betuigden nogmaals, in de tegenswoordigheid van hunne Ouders, dat niets, dan enkele liefde tot Christus hun drong, alles te ver-

laaten

Sluiten