Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By den Drukker dezes zyn meden nog te bekomen.

Eenige weinige comrleete Exemplaaren, van de fterkgezogté Werken van C. S. D>«its.

'•'—.7 • zdio\ v.yJêï .IJ sm «risd «tó h •• Als mede

Cellarius, bewys dit men elkander hier nimaals weder kennen zuiien . ia gr. 80. 4 ft.

Zes Samenfpraken tusfcheo een geloovig werkende Christen, eea geftaltdyk Christen , een treurige Christen . een bekommerde , een zorgeloze ep een werkheiligen, op aanzoek van vecic my"" Vrie^o» «"s«f?eeven, door H. H. Hoevenaar.» Liimaat itr Gtrefosmctrde Gemeente tt Rotterdam , tweede en veel veïbeererde Drnk. Dit Werkje is -allernuttigst voor alle Christenen , (trekkende byzonderlyk tot ontdekking voor werkheiligen en zi;rgeloozen, en ter bemoediging voor treuligen en bekommerden, al het welk in een deftigen ftyl gefchreeven zynde; dit Werkje voor aile Christen huisgezinnen onontbeerlyk maakt, in 8vo a ia ftuivari.

Nog wordt by dezelven beden uitgegeven.

PYthagoras en de Hoor, et l0t1r.T en Tai« spel , hetwelk tot vermaak tweezins kan gefpceld worden; niet alleen dienftig om het A. B. C. gelyk in voorgaande Spelle, maar tekens , de getalle al fpeelende aan de Jeugd te leere; IVekkende teffeas tot een regt vermaak voor het algemeen , kost met de Laote - - - - -- -- - 3 ft.

op bord papier geplakt - - - 4 ft' dezelve afgezet met conleure - 7 ft.

Sluiten