Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

en zy bereiken deszelfs laatften grenspaal, eer zy de eerfte aangenaamheeden der vry^ heid geproefd hebben.

De verhevenfte bedieningen zyn de afhanlykfte: en in dien tyd zelfs, dat zy alle andere ftaaten aan haar gezag onderworpen houden, deelen zy ook op haare beurt weder in die noodzaakJyke minderheid, waar aan de orde der Maatfchappy alle leevensftanden onderhevig gemaakt heeft.

De weg, die tot eerampten leidt, ftaat onder de beheering en de magt van die Godheeden, welke de menfchen op de puinhoopen hunner Vryheid verheven hebben.

Daar is Het, dat de grootfte begaafdheeden ten offer vertrekken aan den harflenfchim des Adels, of aan den Afgod der gierigheid; daar ïs het, dat de blinkendfte verdienfte, van deeze toevallige hulpmiddelen verftooken, fomtyds tot eene eeuwige duisterheid veroordeeld ïs.

Hy, die door de grootheid zyner Ampten boven anderen verheven is, moet welhaaft erkennen, dat de" eerfte dag zyner waardigheid de ïaatfte dag zyner onafhanglykheid is.

Hy kan zich nu niet langer eenige andere

Sluiten