Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 >

re ruft verfchaffen, dan die aan 't algemeen fchadelyk is; nu beftraft hy zich zeiven over het genot der onfchuldigfte vermaaken, dewyl hy dezelve niet fmaaken kan, dan in een.* tyd, die aan zyn' pligt geheiligd is.

Zoo de liefde tot de gerechtigheid, zoo de zucht om zyn Vaderland te dienen, hem in^zynen ftand kunnen onderfteunen, kunnen zy hem evenwel niet beletten te voelen, dat hy een Slaaf is, en zich met weèrzin die gelukkige dagen te binnen te brengen, waar in hy alleen aan zich zeiven verantwoording behoefde te doen van zynen .arbeid en van zyne verkiezing.

De glori doet hen de blinkendfte ketenen draagen, die eer zoeken by 't gedruifch der wapenen; maar die ketenen drukken daarom niet zachter, integendeel, die geenen ondervinden de noodzaaklykheid om te dienen zelfs in de eer van hunne beftiering.

Het fchynt dat de Vryheid, uit de menfehelyke faamenleeving verbannen, de Weereld, die haar verachtte, verhaten heeft; en dat zy een veilige Haven én Schuilplaats In de afzondering opgezocht heeft, waar zy.flechts erkend wordt by een klein getal van Aanbidders, A 4 die

Sluiten