Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C .8 >

'die de zoetigheid eener duistere vryheid vem koozen hebben boven de moeiten en de watir fmaaken eener fchitterende Slaaverny.

In deeze byna algemeene onderworpenheid van alle leevensftanden is 'er een rang van menfchen , zoo oud als de inftelling der Magiftraaten, zoo edel als de deugd, zoo noodzaaklyk als de gerechtigheid, een rang, die zich onderfcheidt door een kenmerk, dat dien fland alleen eigen is; en die alleen, te midden onder alle de andere leevensftanden, zich akyd handhaaft in de geruste en vreedzaame bezitting zyner onafhanglykheid.

Vraagt men, welke die rang, welke die order zy ? >t Is die der Advocaaten. •

Vry zonder onnut aan zyn Vaderland te zyn, offert de Advocaat zich aan 't algemeen op, zonder hun Slaaf te zyn; endaar hy de onverfchilligheid van een' wysgeer, die de onafhanglykheid in het leedig zyn zoekt, ten fterkfte veroordeelt, beklaagt hy het ongeluk der geenen, die niet, dan met verlies hunner Vryheid, tot openbaare bedieningen geraaken.

De fortuin eerbiedigt hem: zy verheft al haar bewind op een bediening, die niet dan de wysheid aanbidt: de voorfpoed vergroot

zyn

Sluiten