Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ïi )

dien te herneemen , welke de rede hun geeft ïn de orde der natuur en der waarheid.

De gerechtigheid, die hun den ingang van de Balie opent, wifcht zelfs de gedachtenis uit dier onderfcheidingen, welke voor de deugd zoo beledigend zyn, en onderfcheidt flechts door de trappen der verdienften hen, welken zy gelyklyk tot de bezigheeden van dezelfde bediening roept.

De rykdommen kunnen eene andere bedïe-, ning verfieren: de Uwe zoude bloozen op de gedachte, dat zy aan haar haaren luifter verfchuldigd was. Ten top van eer verheven, herinnert gy U nog geduurig, dat gy dikwils Uwe grootfte eerbewyzingenaan niets anders verfchuldigd zyt, dan aan de edelmoedige poogïngen eener deugdzaame middelmaatigheid.

Het geen een hinderpaal in andere leevensftanden is, wordt een hulpmiddel in den Uwen. Gy doet- voordeel met de verongelykingen der fortuin; - de arbeid geeft U 't geen de natuur U geweigerd heeft; en een gelukkige tegenfpoed heeft dikwils een verdienfte aan het licht gebragt, die zonder denzelven in

de

Sluiten