Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

leflen volgen, geene andere..wetten op dan die van haar te beminnen, en haare bezitting, hoe koftbaar, hoe onfehatbaar dezelve ook zyn mooge, heeft nooit iets anders gekoft dan een' oprechten wenfeh om haar te vcrkrygen,

Nimmer zult Ge U te beklaagen hebben over vrugteloos doorgebragte dagen op den moeilyken weg der eerzucht, over dienften, ten kosten der gerechtigheid aan anderen beweezen, en U billyk betaald met de verachting der geenen, die dezelven genooten hebben.

Alle uwe dagen zyrf afgeteekend door dienften, aan de Maatfchappy betoond. Alle uwe bezigheden' zyn uit oeffeningen van recht, en van braafheid, van rechtvaardigheid en godsdienft. Het Vaderland-verliest geen één oogenblik van uw leeven: Het doet zelf nut met uwe uitfpannïng, en plukt de vruchten uwer ruft.

Het algemeen, dat de waardy van uwen tyd kent, verfchoont U van de verplichtingen, die het anderen ftrengelyk afvordert; en zy, die door hunne fortuin altyd met een menigte van aanbidders omftuuwd zyn, koomen

by

Sluiten