Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 18 )

Tot deeze hoogheid geklommen, die, in de order der verdienfte, niets boven zich verheven ziet, blyft er voor U nu niets anders over, om het laatfte kenmerk aan uwe onafhanglykheid te geeven, dan 'er hulde van te doen aan de deugd, van welke gy haar verkreegen hebt.

De menfch is nooit vryer, dan wanneer hy zyne neigingen aan de rede, en zyne rede aan de Gerechtigheid dienftbaar maakt. Het vermoogen om kwaad te doen is eene Onvolmaaktheid, en geene weezenlyke eïgenfchap van onze vryheid; en zy bekoomt haare waare grootheid niet weder, voor dat zy die droevige bekwaamheid verliest, die teffens de oorzaak van al haare rampen is.

Het vryfte en het onafhanglykfte weezen is niet Almagtig, dan om goed te doen; zyn oneindig vermoogen heeft geenen anderen grenspaal dan het kwaade; hy volgt de Wetten, die zyne Voorzienigheid zich heeft opgelegd , zonder ze immer te fchenden. Hy onderwerpt zich aan de onveranderlyke order zyner eeuwige befluiten.

De alleredelfte BeeldenhTen der Godheid , de Koningen, welke in de H. Schrift de

Go-

Sluiten