Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

rechtigheid te b-krocnen; zyne begeer'teni naauwer dan zyne magt te beperken; zyne roagt aan zyne onderdaanen niet te toonen, dan in de meenigte zyner weldaaden; naaryveriger te zyn op den naam van Vader des Vaderlands, dan op den tytel van Veroveraar, en minder gevoelig te weezen voor de toejuichingen, die zyne zegepraalen verzeilen, dan voor de zegenwenfchen van een volk . door hem in zyne ellende getrooft; dit is de volmaakte afbeelding van de grootheid eenes Konings.

Dit zyn de hoedaanigheeden, waar over Vrankryk zich verwondert: dit is het, dat zyrie onafhanglykheid in- den Oorlog veroorzaakt, dit, dat eens zyn geluk in den Vrede zal uitmaaken.

Zoodaanig is het vermoogen der deugd: zy is het, die de Koningen doet regeeren, die de ryken verheft, en die in alle leevensftanden den menfch niet volkoomen vry maakt, ten zy zy hem ten eenemaale onderworpen hebbe aan de Wetten van zyne verpligting.

Gy dan, die door een' gelukkigen voorrang van den Hemel het mild gefchenk eener geheele onafhanglykheid verkreegen hebt, bewaart

Sluiten