Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

vermoogens in om hunne achting te verdien nen; merkt hen aan als de waare uitdeelers van die volmaakte eer, die het voorwerp uwer verlangens is, en befchouwt hunne goedkeuring als de weezenlykfte belooning van uwe moeitens.

Gelykelylc verheven en boven de driften, en boven de vooroordeelen der waereld, zyn zy gewoon om hunne toeftemming alleen aan de rede te geeven, terwyl zy hunne beoordeelingen enkel naar het altoos zuivere licht der eenvoudige waarheid vormen.

Zyn zy nog vatbaar voor eenige vooringenoomenheid, het is dan flechts voor dit gelukkig vooroordeel, dat de beproefde deugdzaamheid van den Advocaat ten voordeele van de party, welke hy bedient, in den Rechter verwekt: bedient U van deeze onfchuldige kunttenary, om ü van hunne aandacht meester te maaken, en om hun vertrouwen te winnen.

Streelt U nimmer met de ongelukkige eer van de waarheid verduisterd te hebben; en zoekt liever, meer gevoelig voor de bclan^ gen der gerechtigheid, dan voor de begeerte naar een' ydelen roem, de gegrondheid van B 5 uwe

Sluiten