Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geh-uikekk, voor eenige door een voornaam er» kundig Praaizyn zaamgefteld; en nu overzien en m 't Licht o-cgéeven door Mr. Joannes van der Linden", PraJizeerend Advocaat voor Wjslgetn. Hoven , gr. 8vo a - - " - ƒ1 - 5 - ^

Turisprudentia e Romanae Index; of Regijter der Romeinfche Regtsgelecrdneid; volgens de Ordre der PandsSte» zaamgeftelt, niet alleen ten nut-

• te der geenën die de Latynfche Taal onkundig zyn en eénig denkbeeld van het Roomfche Regt begeereïi te erlangen , maar ook voor Regtsgeleerden zelve om in een klein bedek den Summieren Inhoud van het Regt te Recapuuleeren, Nieuwe Uttgaav klein1 8vo a - - - - ƒ - o 12 - o

Decisien en Re so'lutien van den Hove van Holland Midsgaders korte begrippen van vcelerlev Conftitutien; Handveflen, Octroyen, enz. getrokken'uit de Memorialen, Rfjh-f/i-r, Sententie Boeken, en andere Autbentique Rt v,.v •• ' . Welgem, Hove, inhoudende meer a.s 430 A R 11* kelen, betreffende uoffen v*n gemgt, *o

wewens Politie, Beflellinge van MagtffrMVr*, ceremonie» , enz. ten grootften d 1 ■■■[< - ' ■ • •■

. geweca, in Ordre gebragt en mei veel vi net. ... ntngen opgeheldert. door een bjïoe.r. « den, voorzien van een Ampel Rct, gedrUKl 1 4toa - - - - " J i - & -

Memoires deJean d'H 0 1.1. /. V d e *, Cfftf* de Satan Waudru, fur Re voute des G*n-

thois en Pan 1539- CO kt re C u * r •i s v .

*ffr««r & Monarque des ïfpagnes

Ecrit Van i547 ex MS: Biblioth. jo. B Achil. Godfproy ImPrimé m 4to. -— Uit werk.ui 490 Irtilèlen met wS bylevoegde Nooten bdUande, beheia eene Nauwkeurige Befchryvmg van de Onrusten en Oproeren voorgevallen in de Stad Ghendt. 1539- waar bygevoertw.de Sek te nt ie van Keizer Kaerel de V de, tegen die van Ghent van 't Jaar 1540. door welke men fegt dat zy geworden zyn Stropdruohs, Prys is ------ J 3

Sluiten