Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

1 , ■ ■' ■ '

-': pb toov rap : i-ilMi-ïtnr.s aètiy» aittcgsl »033 Verbaal der Handelingen van de' Veï* gadering van Kiezers nic de. vijL Hoofd"Diftriften van Rhijnland, ter Verkiezinge van het Collegie van Hoofd-Ingelanden van denzelven Lan« de ; in het Gemeehlandshuis van Rhijnland > binnen Leijden j gehou*

• • • den op

%s tab • fifi .vooJad nsgcKVino -zusd yd » Woensdag den i. October i8oc.' Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid*

D eeze Vergadering bijeengeroepen zijnde, volgens aanfehrijving van Hoofd-Ingehmden van Rhijnland; iri dato 5. September 1803. Om, daar als nu, door het befluit van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek * in dato 15-, Augustus 1800. (heden voormiddag ter Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlands-Ingelanden- gecommuniceerd, en bij de Notulen clerzelve vergadering geinfereerd ") was opgeheven, zodanig beletzel, als ten opzichte van de. aftreeding en verkiezing van Höofi-Ingelandert haddef plaats gehad; conform het tweede Lid der bovengemelde aanfehrijving, op heden, des namiddags ten een uuren , in het Gemeenejandshuis binnen Leijden; op den vöet van het'agtle Artikul van de door de Provifioneeie Repraefentanten van het Volk van Hoiiand op den 10. Februari] 1796. gefunctioneerde Inftructie en Regie* , A a mens

Sluiten