Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Ï4 >

ï9 protesteeren. "Immers en in allen gevallen, op „ een uitftel van 14 dagen nopens het doen der 5, voorfchreeven Remotie | en verkiezing te in,, fteeren, ten einde zij Gecommitteerden in ftaat „ zouden kunnen zijn, om het Rapport der Perv, foneele ■ Commisfie , in. de . aanfehrijving van „ Hoofd• Ingelanden vermeld, (en ter Vergade-

ring va'n heden voormiddag uitgebragt> aan „ Ingelanden van Soeterwoude ter kennisfe te

brengen; op dat dezelven daar over behoorlijk „ delibereeren, en zoodanige befluiten zouden „ kunnen neemen, als zij met belang van Rhijn,, lands Ingelanden zouden nodig oordeelen.''

Hebbende de voorn. Gedeputeerden , na hei uitbrengen, en in originali overleveren van deezen hunnen last, en vgrmids ter Vergadering van Rhijnlands Gedeputeerde Ingelanden, heden voormiddag gehouden , tot het doen der verkiezinge over het Collegie van Hoofd-Ingelanden reeds is geconcludeerd geworden; deeze Vergadering verlaaten.

Waar na de Voorzitter lectuure gedaan hebbende , zoo van dat gedeelte der aanfehrijving van Hoofd-Ingelanden, volgens welke deeze Vergadering is bijeengekomen,- als van het 8ile Art. van het Reglement en Initri'.étie, waar na het Hoog-Heemraadfchap V2n Rhijnland zoude werden verkooren en beftuurd; in confideratie heeft gegeeven, om te befli.-fen, of de verkiezing ter continuatie van vijf Hoofd- Ingelanden , uit het volle getal der aauweezige tien Leden van dat Collegie, zonder onderfcheid, door en uit welk Hoofd -Diftriét dezelven verkooren waren , zal gefchieden. — Dan wel, of uit ieder HoofdDiftrict- één Hoofd. Ingeland zal werden gecontinueerd. — En na dat hier over eenige discusfieri waren gereezen, is bij het hier omtrend geinfti. tueerd Appel Nominal, met 60 tegen 25 ftemmeir beflooten, dat de continuatie van vijf Hoofd-Ingelanden zal gefcineden , uit het volle getal dertien'

Sluiten