Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C i8 >

Hoofd • Diftri&en No. I, 2, 4 en 5, op den be^ paalden dag en. uur zullen vergaderen; en wel

Voor het Hoofd - Diftridt

N°. 1. In het Rechthuis te Leyderdorp.

a. In het Rechthuis te Bodegraaven.

4. In het Rechthuis te Noordwyk Binnen.

5. In het Heeren Logement in den Haarlem¬

mer Hout.

En zulks de drie eerstgemelde ieder ter verkiezinge van - ëén, en de laatstgemelde ter verkiezinge van twee Hoofd-Ingelanden; zullende namens deeze Vergadering, bij Misfive, aan de gemelde Diftricts Kiesvergaderingen worden gecommuniceerd de hier vooren gearrefteerdè wijze van derzelvér organifatie en ftemminge als anderfinds , ten einde rot een richtfnoer van'derzelvér werkzaamheden, voor zoo verre die niet bij het gefan&ioneerde' Reglement bepaald zijn, te verftrekken; alles conform de Misfive des wegens geëxpedieerd;

Waarna, op voorftel van den Voorzitter, door deeze Vergadering eenpaarig is beflooten en gedeclareerd, „ dat deeze- Vergadering de op heden „ gedaane verkiezing en continuatie , midsgaders „ de in de aanflaande Diftricts Kiezers-Vergade„ ringen te doene verkiezing en fuppletie, van, l, en over het Collegie van Hoófd-Ingelanden, „ is houdende als te zijn gedaan, en ftaande ge„ daan te worden, onverminderd en ongepiEeju„ diciëerd het recht en de vrijheid, aan Ingelan-

den van Rhijnland bij het gefanótioneérd Regle„ ment en Inftrtictie voor Rhijnlands Beftuur, in j, dato 10. Februarij 1796, ter verkiezinge van „ hunnen Dijkrichter en Hoog Heemraaden met „ derzelvér Ministers, toegekend en voorbehou„ den : zonder daarom echter te willen verilaae-

w wedden , eenigfins te impiêtceren op zódanige

- > ar uSSvin3bj?jp?v*9W sk> t« g

Sluiten