Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

O R DON N ANTI E

VOOR DE

POST W A G E N S

TUSSCHEN DE STEDEN MIDDELBURG en VLl^SINGEN, DIENENDE TER INSTRUCTIE VOOH DE GOMMISS ARTSEN en VOERLIEDEN»

Art: I

Men zal op dit Veer gebruiken Phaë'ons van drie banken , op nemen hangende, voordien van twee goede Paarden, en voorcs ten cLeiuLe van het Veer en gemak der Pasiagiers geiehikt.

li;

Er zullen voortaan van iedere Stad thien Postwagens afry» den, genommer J met zigtbare getai-ietcers, na orde, dat de Voerlieden derzeive in liet Veer gekomen zyn, wordende echter de vermeerdering of vermindering van dezelve wagens, zo zulx nodig moge bevonden worden, overgelaten aan hec gemeenfchappelyk overleg en coniént van üe Heeren Over-> uekeüs der beide Steden.

A • Ete-

Sluiten