Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 )

V I.

De Postwagens zulkn ter wederzyden beginnen te ryden, geduurende de maanden November, December, january en February, des morgens om zeven uuren, en daar in continueeren toe des avonds om zeven uuien; in Maart en April, des morgens om zes uuren, tot des avonds om zeven uuren m Mey, juny, July en Auguftus, des morgens van vyf uuren j tot des avonds óm agt uuren, en in September en Qctober van des morgens om zes uuren tot des avonds om zeven uuren: de uuren te berekenen met den laatiten klokilag van . den grootften loren.

VIL

De Voerlieden zullen, ieder aan hunne zyde, genieten het geld, dat zy komen te verdienen, zoo wel te Vullingen als te Middelburg: en ten einde de Voerlieden eikanderen met zouden verkorten, zullen de Commiflariflèn5 ieder aan zyne zyde , verphgt zyn, wanneer zy een wagen afzenden, en de verdiende vracht aan den' Voerman medegeven, den zei ven ter hand te Hellen een lootje met het getal der Perlöonen, die hy heeft afgezonden; zullende de Voerman gehóuden zyn, by zyn aani-comst op het Veer, het zelve dadeh/k aan den Commiilans te overhandigen, op pcene van, by nalatigheid daar van, te vervallen in een boece van een Icaeding.

- ^ I I L

De-wagens, zoo te Middelburg als te Vliflingen, zullen . .. Ai moe-

Sluiten