Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeren overfchieten in de maanden Mey, Juny, July en Au-

gultus, des avonds om zes uuren > in Maart, April, September en O£tober, des namiddags om vier uuren j in November, December, january en Februarydes namxidags om.twee uurenj dangeduurendeaeMiddelb/argicheen VlilJingicheKernuiïen, als mede de drie eerfte dagen, van Paaslchen, Pinxteren en Kersdag, en andere extraordinaire gelegenueden, byde relpective Commuiariuen ce beoordeelen, zal de vooriclireve DepaÜng geen plaats hebben, nioar rond gereden worden.

IX.

Bedragende de Vragt-loonen, door de Paflagiers te betalen , zal liet zeive aldus worden berekend:

ten Perfoon zal betaien - fo: 13: o.

1 wee Perlöonen - - - - p; )o: Q>

Drie Perlöonen - - - - - - 20: 18: o.

Vier Penoonen - - - - - -. > 1: 2:

Vyf Perlöonen - - - - - *i: f: o.

Zes Perlöonen - - - - - - *i; 10; o..

X,

Indien een of meer Perfoonen op de Postwagens verkozen mede te voeren Kuten, Valiezen of Kofiers, zui.en zy daar vcor betalen na evenredigheid van het getal der Periónen, die op die plaats zouden hebben kunnen zitten, zullende het zelve door den Commiflaris worden gereguleerd en ingevorderd, omme met de andere vragtloonen onder, de Voerlieden te worden verdeeld. ledet

Sluiten