Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

inbrengen Zes-en-twint'g ftuyvers ten waare hy nog dien welfden dag zyn beurt inhaalde, zullende nogtans incurreeren eene boete van twee lcheiiingen.

X V.

De Voerlieden zullen niet vermogen onder wege ergens -aan te leggen, ai& alleen op den ^rooxa Absele, tot het geven van water aan ue paaruen, op de boete van twee lcheiiingen, by den Voerman te verbeuren■> tot calange waar van -een ieder gerechtigd zyn zal.

XVI.

De Voerlieden zullen, het zy vragt hebbende of ledig rydende, niet vermogen on ier weg eenije iJaiiagiers op te nemen , ten zy door ieder derzelve ten behoeve der gemetne Kas betaald worde vier ftuyvers, en de gene, die de wageit ..hebben afgehuurd, er in bewilligen.

XVII.

De Voerlieden zullen de vryheid hebben, om dePailagiefS in de Stad te brengen, waar voor zy zullen genieten een agite ryxdaaider, mits zy niet langer uitbiyven dan een half uur > op de boete van twee lcheiiingen vlaamfch, en mits zy in het voor by xyden. aan den Cömmiflaris daar van kennis geven.

De

Sluiten