Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

XVIII.

De Voerlieden zullen niet vermogen aan te nemen of te doen eenige buiten reyzen, als met conient van den Commissaris, die net zeive met verleenen zal aan eenig Voerman , als voor eenen dag teftens, en in het geheel niet, in tyden van Kermis of andere dergelyke extra-ordinaire omitandigheden, zullende de Cömmiflaris voor 't conient genieten twee ftuyv.

X I X.

De Cömmiflaris zal genieten van iedere wagen, die mét Paiïagiers afryd, en waar van de vragt niet meer bedraagt als .18 ituyvers een ftuyver, dog de vragt hooger loopende, zal •hy van iedere wagen proriteeren, een en een halve ituyver, ■mitsgaders den helft in alle de boeten, by de Voerlieden te . verbeuren, zullende de wederhelft komen ten behoeve van . het Gilde, behalven dat 's rfeeren Dienaars zullen genieten '■•2 fcheilingen voor het iluyten en ontiluyten van de Ketting.

X X.

De Commiflariflèn zullen ftaan onder opzigt van de 'respective Heeren Overdekens van het Wagenaars Gilde, hunne functie in perlöon moeten waarnemen, de Paiïagiers en Voerlieden met beicheidendheid behandelen, en in het generaal "aan-de executie dezer de hand houden, de Voerlieden daa.r -toe houden, de onwillige noodzaken, zoo met dezelve te ca•langeereu m de geitelde boeten\ als met dcrzeiver Wagens, met B ï "ken-

Sluiten