Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iö )

kennis van de Heer Oerdeken* aan de Ketting te leggen>

zoo als ieder der gemelde Commiflariflèn van zyne zyde zal oordeelen in billykheid te behooren} biyvende den Voerheden, zig des bekiagende, over addres aan den Heer Overdeken, Dekens en Beieders van het Gilde, die ook alleen bevoegd zullen zyn, om de Voerlieden het Veer te ontzeggen.

XXI.

Indien een Voerman een Paflagier onbefcheidenbehandelt, zal hy verbeuren twee lcheiiingen j die op zyn wagea in weerwil van de Paiïagiers onderweg tabak rookt , verbeurt een fchelling-, die den Cömmiflaris kwalyk bejegend , of niet gehoorzaamd, in zaken op deze Ordonnantie gefundeere, verbeurd twee lcheiiingen, zullende bovendien zyn wagen voor agt dagen worden aan de Ketting gelegd, voor de eer"fte reys, voor de tweede reys voor zes weKen, en de derde reys van het Veer geweerd worden-, die zyn lens breekt, verbeurt een fchelling-, die ,zyn as of boom breekt, verbeurt twee fcheilingen; die zyn wagen holt of omvalt, verbeurt vier fcheilingen > die een anders wagen om ver ryd, verbeurd een. pond vlaamlch, boven de vergoeding van ichade, daar door veroorzaakt, en arbitrale correctie.

XXII.

De Voerlieden in gebreke biyvende hunne wagens en tuigen behoorlyk te repareeren, zullen de Commiiiariflèn hun vermanen, liet zelve binnen vier-en-twinty uuren w het werk

te

Sluiten