Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(II)

■ te ftellen, en daar niet aan voldoende zal zoodanig een Voerman vervallen in een boete van twee fcheilingen, en de Cömmiflaris het gebrek ten kofte van den Voerman laten maken, waar voor de wagens en paarden zullen aanfprekelyk zyn.

XXIII.

De wagens en paarden zullen Jaarlyks twee maaien, name-lyk eens in April, en eens in Odtober, moeten worden geëxamineerd , ten overftaan van den Heer Overdeken, op zoodanigen tyd en plaats, als door den zeiven daar toe zal worden betekend > zullende de Overdekens de onbekwame wagens, paarden en tuigen afkeuren, en de Voerlieden gehouden zyn, de aangeweze gebreken promtelyk te herlleJlen, op poene van uit het Veer geweerd te worden.

XXIV.

Niemand zal in liet Veer worden toegelaten, als met content van den Heer Overdeken, en onder betaling van tien lcheiiingen en zes groeten vlaamlch aan den Cömmiflaris.

XXV.

En zal deze Ordonnantie met den druk gemeen gemaakt en aan ieder Voerman en Cömmiflaris een exemplaar daar van worden ter hand gefield, zullende bovendien deze Ordonnantie , op een bord in plano geplakt, en tot onderrigt ' der Paiïagiers , in het voorhuys der Commiflariflèn, zigtbaar m oeten ophangen. De

Sluiten