Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

verlichting! aan het mom der domheid —« aan de eeuw der misleiding ontrukt — in eene verheven luister ten voorfchyn gebragt — alle dwalingen des vooroordeel zyn uit ons midden, wy leeren als mensch, dat nu de redende Wysgeerte met de beöeffende Rechtsgeleerdheid gepaart gaat, — onze zielen zich boven alle verkeerde indrukzelen weten te verheffen — onze waarde kennen — en gevoelen dat wy geheel vreemd zyn,van die dagen der duisterheid, waar in het voornemen der misdaad, zo hoog als de uitvoering der misdaad zelve, geftraft wierdt (O, — neenl wy gevoelen, dat men den mensch, niet ten onzen willekeur, ter voldoening aan de letter van de wet, moge opofferen — maar ons is dat denkvermogen gegeven, dat alle daaden ïtrydig met de wet, gccn*miidaaden zyn, dat zy,die ze bedryve:; • kunnen genoemd worden, dat de dl niet misdaadig — en de wil zonder dc Jttd ifei Ui lixdig is —> Waar uit dit axioma voordvlocic, iU MUM misdaad beftaat, in de fckending der wet, gtvtegtt by em dezelve te Jchenden (ƒ). Dank zy c • •• lM ••

wetten, waar by de ftraf op het denken — ; ing

van den godheid op den mensch) — beptald v. welke in de eeuw der barbaarsheid ~ in dc v. domheid gevormd, niet meer beftaan: neen, ieder burger js vry Zyne gevoelens zyn aan geene wetten onderworpen — hy mag dezelve uiten en verfpreiden op zodanige wyze als" "hy goed vindt (i), nu geit dien gulden regel —. Coritationis pcenam nemo patitur (»)•

Geen

(e~) Van Leeuwen, Prax. Crim: in pref at. (f) Filangiehi, la fcience, de la leglislathn, Tom IV. {g) L. 5. C. ad. I. Jul Majest. (7i) Art. XFI. der Grondregel, van de Staatsreg. O) L. 18. ff. de Niemand ondergaat een flraf, ever htt 'g4en hy denku

Sluiten