Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

eenigingen in den proefkundige wysbegeerte (/)-achter het fcherm der duisternis verborgen gelegen? ■— Wetenfchappen die zo veele bydragen tot ons geluk zyn !......

Indien men de aan de vergetelheid ontrokken gefchiedrolle — de verwurmde en bedoven boekdeelen der aaloudheid , ontbinden —< zullen wy dan voor de menschheid geen vernederende tafereelen vinden , die het denkbeeld des wysgeers — des rechtskundigen te boven gaan (m) — bevatten de jaarboeken van het lyfftraffelyk recht ■— de registers der misdadigers niet een fchat van omftandigheden ,waar door men tot de geheime gefchiedenis van het menfchelyke hart beteren toegang verkrygt Qi).

Hoe eerbiedenswaardig is dan de verlichting —i die de nevelen des onrerflrad» voi-dryft — die het bedrog haar masker fchandelyk doet ontvallen— en de huichelary achter den mantel der priesteren-list verborgen, van de aarde wegblixemd. ■— Hoe verheven is de waatheidskragt, die den mensch uit de onwetenheid •— uit de duistre kring van.valfche eer en ydele ïoem, in de ftand der reden en deugd — plaatst — immers des wysgeers hoogfte zaligheid!...

Zou-

■K,

(l) Natuurkundige Verhandeling, part I. Cap. U (tn) Ten lyden van Keizer ICaiel den Fden, vvierden den genen die van toveryën befchuldigt waren, binnen Oudewatcr in de Waag gewogen : indien het gewigt evenredigt aan de geflalre van het lichaam was, omringen zy een brief van vryfpraak, door deze weging, kwamen een menigte verdagt van tovery, derwaards, om 2ich te laten wegen — in het jaar 1759, is de laatftc aldaar gewogen. Vide. licfchryving van Oudewater.

(n) Die begeerig is te weten in hoe verre een Reehter op de werking van de ziel moet zien, leze het doorwrocht wysgeerig en rechtskundig vertoog, van Mrs. m. c. van hall en w. van hamelsvelb, over de kinderdooder Herman Alfkens, — by deze gelegenheid bcveelen wy alle Rechters — alle Wysgeren en Rechtsgeleerden — ja ieder Burger — hetzelve te lezen en te herlezen.

Sluiten