Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Zoude men, daar de verlichting heure hand aanbiedt «~ om de tweegezellinne der vergenoegdheid — de wysbeid en rechtvaardigheid ~ met den mensch gemeenzaam te doen omwandelen - die gulle aanbieding ~ onverfcnilhg aannemen - zoude men verwaand kunnen zyn, om te willen veronderftellen, dat beiden geen invloed - geen naauwe betrekking op ons dierbaar geluk hadden - dit verraadt domheid - zo geene fchadelyke gevoelloosheid. Neen, het is de pügt van een ieder - en van hem te meer, die zich tot de mede-arbeidzaamheid bekwaam vindt, daar deelgenoot van te worden — waaromme zoude by, die van den Ongefchapenen het redelyk denkvermogen, boven het dierlyke, ontfangen heeft, — die z'c verre boven alle dwaalingen weet te verheffen — zyne nog verbysterde natuurgenoot, offchoon hy, niet genoeg uit den flaap der verblinding opgewekt, anders denkt — niet uit dien verwarde kolk van valfcbe leerin. gen — niet aan de dweepzucht ontrekken ~ dit te ver-, bieden — dit met angst en fchrik omvangen te verrigten — waren ten tyden, toen het ongodistendom de brandftapelea ontvlamde - toen de verblinde volkeren zynebloedtoneelen rookte — en der arglist der altaardienaaren dezelve voor hunne fteenen goden ontbrande — maar die rampvolle dagen hebben ons den rugge toegekeerd - en flegts de fchadnw der gebeurenisfe na gelaten; is men dus niet verpligt, om door de uitoeffening der verkregenkur.de, anderen ten nutte voortelichten?

Indien een solon zyne verkregene menfchenkennis 4ü» indien een lycurgus zyne zedenleer — voor hun zeiven hadden bewaard, waar zoude de Spartaanen O) waar

zou-

0>)„Toen phil op zemen Sparta h«d overweldigd, fchafte hy de wetten van lycurgus, voor de opvoeding der • jeugd at, in de vreze, dat de fierheid van gevoelens als eea A „nood»

Sluiten