Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

zoude de Athenienfens zulke, voor de Grieken gefchikie, wetten hebben gevonden ? — Zo eenen Griekfche Wysgeer- het hoofd der Atheenfche Scholen, plato. (p) — Zo eene Macedonifche auistoteles. (g) Zo eene

se"

„ noodzaaklyk gevolg de< ftrenge tucht, hun ongeneigd zoude „ maaken, om onder het juk der flaverny te buigen. De groote „ man bezwalkten zynen vorige roem door deze listige ftaatkun„ de, en werd in de oogen der nakomelingfehap een laage ziel, ,, die jaloers was over den eerbied, welke het deugdzaamfte volk „ der waereld, met zo veel recht hadt verworven": Staatsmant part. UI. ft. II. pag. ioo. Hoe veel te noodzakelyker, dat wy zorgen voor de kinderen,en hen in derzelver jeugd, die lesfen inboefemen, dat zy groot geworden zynde. bekwaame Durgers en teffens wysgeerige Rechters bunnen wo^cn.

O) Zyne fchriften beftaan meest in zamenfpraaken, zynde in den jaare 1602. door eenen Marcilius Fkinius , een Florentyuer en Doftor der Medicynen ,uit het latyn vertaald en met aantekeningen in het licht gegeven.

C?) Hy heeft een groot aantal werken, zo over de wysbegeerte • ftaatkunde, rechtsgeleerdheid, dicht- als redekunst gefchreven, vioge' nesLaertiusbegroot het getal zyner boeken op 400. Francais Patricius den Venetiaan, op 747. hy hadt zyne fchriften in bewaring gegeveu aan Teophraslus zyne leerling en nazaat in het icliool van Lycssum, deze gaf ze voor zynen dood aan Aeleus, wiens erfgenaamen alle deze gefohriften in een kelder verborgen, doordien dé Koning van Pergamus ze eischte, om ze in zyne boekery te plaatfcn, — dezelve kwamen na verloop van 160 jaaren, door de vogtigheidshalve bedorven, eerst weder voor den dag, cn wierden toen aan Apellkon, een ryk man te Atheenen ver. kogt, van waar Sylla, na het veroveren van die flad, deze boeken naar Romen voerde: ze geraakten vervolgends in handen van een reden - kunftenaar, Tyrannian genaamt, cn van deszelfs erven door koop aan Andronicus van Rhodis, die deze bedorven en verwarde fchriften verbeterde en in orde fchikte, midsgaders verfcheidemaalen in het net liet uitfehryven. Wanneer Aristolc les als van den dooden verrees en op nieuws bekend wierdt. Lui sous, Woordenboek I. Deel pag. $1. Col. 1,

Sluiten