Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k ( I' )

seneca. (r) Zo eenè Romeinfche cato. (r) Zo eene Redenaar cicero (O met derzelver kunde en wysgeerige lesfsn — waren ten graven gedaalt, uit welke eenen bron zoude men nu dan zulke overheerlyke zedenlesfen gefchept hebben? ■

Deze en andere afgeftorvene mannen, wiens namen onfterflyk zyn , — bragten derzelver gevoelens by den anderen — deelden die aan de volkeren mede, en gaven by openbaare redenvoeringen — de wyze voorfchriften ■— om wel te leven en aan ieder ahyd wel te doen. f» — De rechtsgeleerde pomponius fchaamde zich niet, om in zyn zeven - en-tagtig jaarige ouderdom te zegden , dat hy met het eene been in het graf ftaande, hy dan nog zoude willen leeren <v) cn waarom zouden wy, daar de ftaac of de kring, waar ieder naar zyne betrekking in geplaatst is , geene oeffening der wysheid belet, hen niet navolgen t»?

On-

(r) Hy heeft veele pasfagiën uit de declamatiën der oude Grieken en Romeinen verzamelt, waar van nog vyf boeken, onder den titel van Controverfia, behalvcn de fragmenten, overig zyn, ook is nog van hem in het licht, Liber Suaforiarum.

(s) Van hem zyn bekend de overheerlyke brieven, genaamd c a t o: Zamenfpraak over de Fryheid.

(t) Zyne fchriften beftaan in boeken over de redenkunst,als de Arte Rkelorka; De Inventione; De Oratore; De Claris Oratoriius; een groot aantal redenvoeringen tegen Ferres, Catilina en Antonius; wyders van hem verfcheide brieven, philofophifche en zedenkundige verhandelingen, daar onder het voorname werk, de Officiis, van de pligten ; de anderen zyn Qiaejlioties Acadctnicte jOtiefliones Tusculana; De Finibus Bonorum; De Legibus; D* Amicitia; De Seneïïute; Paradoxe; De Natura Deorum, Zit plutarchus, het leven der Mannen, Cicer.

(u) Cato, Zedel ri. Bock, § i.

(v) L. 20. f. de Fideicommisfar. libcrtatibHS^

(»0 iloRATi Emblem: 72.

A 5

Sluiten