Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

tl

Onze voorvaderen, die hunnen 'tyd aan leeringen be» fteedde, die de uitvloeizelen der denkingskragt, zo wel van henzelven als van anderen medegedeeld, niet in der binnenkameren verzamelde, om ze de nagedagtenis te ontroven , vergaderde immers dien fchat — zy fchonken hunnen wyze onderrichtingen aan den tydgenoot ■— en leverde die voor den naneef over — van waar anders die wysgeerige lesfen •— die Rechtsgeleerde gedachten, (x) — Zo veele proeven der natuurkunde ■— en van waar de Romeinfche of befchreven rechten; (y) die, wanneer onze landswet* ten zwygen,by den Rechter in het vonnisfe gevolgt moeten worden, (s) ■— Ja, van waar alle die confultatiën, memoden van rechten en goede voorfchriften? dat men dan nu,daar men de achtiende — de verlichte eeuw beleefd — waar in de rechtsgeleerdheid van alle fcliolajlicquc onderwyzingen afwykende, meer op de ware — en rëdende wysbegeerte gegrond is, onze kragc in het gareel der wysheid en gezond verftand ïnfpannen, die nuttige — die billyke voetftappen vol ieverig navolgen — en het

fpeur-

Keizer Augustus begeerde, dat de Rechters de advyzen der Rechtsgeleerden volgen zouden ; waarom hy haar daar toe zekere perfoonen uitkoos, welke die vryheid van adviferen begunftigden. §. 8. de Infl. de Jur. Nat. Gent. & Civ. L. 2. §. 47. ff de Off. Jur. doch het geen Keizer Hadrianus wederom uitdrukltelyk alle toegeftaan heeft: L. 2. ff. Uit. de Off. Jur. De

RECHTSGELEERDEN, IV. D. H. V.

fj>) Het Roomfche Recht is verdeelt in vier boeken, als: I, Inftitutioiies. II. PandeSta. Hl. Codex Repetita Praleliiones. IV. Novella. Zynde deze op last van Keizer Jufliniaan, door Tribonianus, Theofilus en Dorttheus te zamen gefteld. Vide ViNNius, ad §. Infl. Intrad.

(z) Art. 38. Ord. yan de flyl van procederen in criminele zaaien, d'Anno 1570. en volgends bef uit van devoormalige Staatcn yan Holland, dato 25 May, 1733.

Sluiten