Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,( " }

fpeurflag der verlichting — der reden — en waarheid in het oog te houden — dan zal hy, die daar aan arbeid, den ftut der verdrukten zyn , derzelver leven en welftaat in haar en haare nakomelingen ten verdediger — ten voorftander wezen {ad) vertrouwende dat hy, wiens inrichtingen hem derwaards geleiden, niet dwaalen kan.

*

Een gezelfchap Menfchenvrienden, wiens doel is het geluk des volks te bevoorderen, — die zaaken, op het algemeen betrekking hebbende , welken nog in de verlamde magt der zieltogende voomordeelen liggen — ten helderfte voor te brengen ■— en in haare naakte waarheid, door de pas ontloken verlichting te doen fchitteren! — heeft met dat oogmerk, de hier voren in zyn midden bygebragte regelen , aan de volksbegrippen — en de leer der gezonde redenkunde getoest, bevonden , dat 'er niets nuttiger — niets noodzakelyker is, dan de dorre wysbegeerte en de ftroeve rechtsgeleerdheid, die hulpmiddelen by tc zetten, welken haar verluisteren en meer voor de reden vatbaar doen zyn. — Dan waar mede zal men deze aantevangene zo billyke zaak, het beste verfieren, en welke hulptroepen zyn het gefchikfte, om het dolend misveiftand — en de wandrochtelyke gevoelens des dwaaslyken bygeloofs, met eene glorieufe aanfl^g te overwinnen? —-

Overwegende dat, in deze geen betere wapenen, aan het fpits der beftryding zyn, dan de wysbegeerte op de eeuwige grondwaarheden berustende, die by proeföndervinding, beftendig de meeften tegenftand aan dweepery kunnen bieden.

Over»

fvw) L, 14. Ced. de Adt. div:rf. Jud.

Sluiten