Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

Overwegende dat, de fysthemafa der ouden, veelal haaren grondflag hadden op leerftellingen, uit den boefern van het fanatisme en volksvooröordeelen voordgekomen,' die de bronnen van zo veele fcheuringen en de voordftuwing zo veeier rampen voor ongelukkige flagtöffers zyn geweest. -

Overwegende dat, daar in deze dagen de verlichting en de reden, tot ons zeiven trapswyze haare ftand-. plaats zoekt, eerst beginzelen zyn, welke aan het nog ongeboorne kroost de ware verbetering zullen toebrengen; de pligt dus, is de uitbreiding dier beginzelen, met tcrzyde ftelling van eigen begrippen en zeifsbelang, met de meeste energie, voorteplanten.

Overwegende dat, daar een nieuw I.yfftraffeJyk en Burgerlyk Wetboek, binnen twee jaaren naar de aanneming der Staatsregeling zal geïntroduceerd worden, het van 't grootfte belang voor ieder burger ii, om zich met de grondbegrippen, waar cp hetzelve moet gebouwd worden, gemeenzaam te maaken.

Overwegende dat, daar by de Staatsregeling bepaald is, zo de Vrederechter de twistdingende- burgers derzelver verfchil, niet kan bevredigen, hy dezelve by een fchriftelyke afle, naar de Burgerlyke Rechtbank, met overlegging der daar toe behoorende (lukken, door beiden partyën ondertekend, moet overwyzen, en dan, geene Practizyns, noch derzelver Inftrurftoire Schriftuuren, voor zo verre zy geene bewysftukken behelzen, door den Vrederechter zullen mogen aangenomen worden, het almede van 't grootst belang is, dat een ieder, die zyn twistgeding by den Vrederechter wil aanvangen, weten, waar na en in hoe verre zyne za3ken te moeten inrichten, en den Vrederechter, onderricht zy, naar welke gronden hy het ver-, fchil, by de wet niet bepaald, zal moeten uitwyzen.

Overwegende eindelyk, dat daar zinds bet ogenblik der

ge-

Sluiten