Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '9 )

Vergadering op voorftel van eenige Leden, maakt dëze zaak commisforiaal, en fteld alle de ftukken daartoe relatif in handen van een perfoneele Commisfie,beftaande uic de Burgers Van Casirop, Schimtnelpentiinck, Modderman, Kantelaar en Den Hartog» ieh fine van conlideratiën en advys.

QUiERlTUR.

1. Voor welken Rechtbank dezen Misdadigers, zynde Militairen, doch een commun deliSt begaan hebbende, moeten werden te recht ge. ftdd. '

2. Of 'er termen zyn, dat aan dezelve abolutie van Itraffe kan verleend worden ?

RESPONS.

Wy zullen de Vergadering over deze vrage zelve hooren beflisfen, en wel in de eerfte plaats hec rapport, door de gemelde Commisfie tet Vergadering » °P den 21 Augustus 1796 uitgebragt.

De Commisfie, na eene ampele introductie, inhoudende een narré der zaaken gedaan te hebben, zeggen zy, dat zy al mede geëxamineerd hebben, de Misfive van het Committé te Lande, (hier voren gemeld) zy niet aarfelen, om eenftemmig te verklaaren, dat zy de gronden van dat advys zo welbere. deneerd en voldoenend bevonden hebbens dat, hoe zeer hun het lot dier twee (traffchuldigen treft, en met medelyden vervuld, zy echter door plicht gedrongen worden, om zich met hetzelve te conformeren. En geen wonder! wie toeh is-'er# die mes B 2 ha*

Sluiten