Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *3 )

ven dtn Articulbrief, van den 13 Augustus 1500, was geftatuëerd, „ alle moedwillige doodilagen, „ vrcuwenkragten, overfpel, brandftichtinge, die„ veryen, ftraatfchenderyën, force, geweld, vals. s, heid en andere dergelyke booze daaden en open„ baare delicten, ofte onnatuurlyke misbruiken „ zullen met de dood geftraft worden," dan inziende de Ampliatie van dezelve Articulbrief, dato 9 Mey 1705. vonden zy daar by, ja, wel lettcrlyk .opgeteld, dezelfde reeks van misdaaden; maar in plaats van de woorden zullende met de dood geftraft worden, lazen zy daar by deze woorden: zullen s aan lyf of leven geftraft morden, waar

exigentie van zaaken."

Edoch, wanneer de Gecommitteerden zich te binnen bragten, dat uit de vry willige gedaane con. fcsftën der Delinquanten zo wel , als uit de ingewonnen informatiën confteerd, dat de gepenetreerde misdaad bcftond in geweld en vrouwekra^t >p den ptfplieken weg, (die voor een ieder veilig moet zyn) aan eene weerlooze vrouw, tegen haar wil en dank, aangedaan;dat dezelve alzo involveerde hetjiupnim violentum, waar tegen, naar het civile recht, de doodftraffe is vastgefteld, om geïnfligeerd te wor. den, cn dat de Auditeur Militair, tegen deze twee rampzalige voorwerpen hadt recht gevraagd, niet flechts op grocd van den derden Articul des Aiticuls. trief, maar ook op de verdere Wetten dezer landen (*),

zo

(*) Pïofesior voet, in zyn beginzelen ies rechts, Lib. IV. «*. rO.iV».Bi. zegt, dat de veikragting eener maagd ofte weduwe, 2X) sis hier het geval is, met geweld verzeld, met de dood wordt

B 4 se*

Sluiten