Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

mindere zwaarigheid der delidr.cn, of naar mate van de meer of min verzwarende omjlandigheden, in goede Juftitie zoude oordcelen te behooren. En in dit denkbeeld worden zy nog te meerder bevestigd, wanneer zy in aanfehouw nemen , dat, indien dergelyke grove en meer atroce misdaaden, als zynde publiek geweld en vrouwenkragt, niet ten ftrenglte geftraft worden, cn vooral onder Militairen; als dan de Maatfchappy, in plaats van by haare veiligheid ongefchonden bewaard te blyven, integendeel gevaar loopt, om weldra in een poel van allerleye euvcldaaden, in een moordkuil verandert te wor« den, waar toe een kwalyk geplaatsten ten onrecht geapplicecrd medelyden en goedertierenheid, veelligt de eerde aanleiding zoude kunnen geven; vermids de losbandigheid daar door zoude worden geëncourageerd, om (zich vleijende op het voorbeeld van andere Misdaadigers, om ook, even als zy, gratie, of eene geheele of gedeeltelyke kwytfchelding van ftraffen te kunnen genieten) aan haaren vuilen loop den ruimen teugel te vieren, en zich insgelyks aan het plegen van die of diergelyke euvcldaaden overtegeven; waar door niet flechts de goede orde met voeten getreden , en de Maatfch3ppelykc zekerheid zoude worden geviöleerd, en aan eenen totaalen ondergang zoude worden blootgefteld; maar waar door die medelydende goedcrtierendheid,in eene wezendlyke wreedheid veranderen zoude, wanneer het aantal der misdadige flagtöfTers daar door vermeerderd wordende, de Wet met een verdubbelde kragt, tot derzelver ftraföeffeninge, uit hoofde der vermeerderde misdaaden, zoude moeten werkzaam worden: B s ter-

Sluiten