Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

Ook is het niet waarfchynlyk, dat ze maar één Soopje gedionken zouden hebben, om dat ze daaf NB. in een herberg, tot omtrent 7 uuren in den avond gebleven, en daar en boven dien middag aan nog meer huizen geweest zyn.

Verder over den aart der dronkenfchap gefproken te hebben, gaat meergenoemden Keprefentant van Leeuwen tot zyn conclufie over, zeggende, dat hy zich van achteren "nimmer beklagen zoude, twee zulke ongelukkige ter dood gegrepen, in zyn post als Reprefeniant gered te hebben. — Laat ons, zegt hy wyders — het voorbeeld der Grieken, Romeinen, Joden en andere volkeren volgen, die by zekere gelegendheden, Feesten, Redding van het Vaderland en dergelyken, den gewoonte hadden aan ongelukkigen het leven te fchenken — laat ons het hun ook geven — zy zyn de eerften, wiens fmeekftem by ons in het midden komt.

De Keprefentant ten Berge concludeert, dat daalde procedures voor en door een verkeerde Rechtbank zyn begonnen, en geëindigd, dezelve benevens de fententie te annulleren, en de zaak naar het Provintiaal Beftuur te renvoyeren.

De Reprefentant Vreede, meer Wysgeer als Rechtgeleerden , redent volgends de regelen der gezonde i-edenkunde, en is 'er niet voor, om maar blotelyk over het leven en dood van twee zyner medebroederen te oordeelen; hy vind in het geval, die geweldige verkrachting niet — daar een vrouw, die op haar eer ftaat, die jaloers is, ligtelyk één dronk mensch van zich kan afweren: want. het is zeker, dat ieder byzonderlyk, zonder eikanderen te helpen,

om

Sluiten