Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

om die vrouw neder te werpen, de vrouw tegen de dyk heeft gelegt,en gelooft dat in deze procedures, die naauwkeurige onderzoeken niet zyn gedaan, als wel naar rechten hadde*behooren te gefchieden, ook dat, daar deze twee flagtöffers door een incompetente Rechtbank zyn ter dood veroordeeld, concludeert dien menfchcnvriend , dat de procedures cn fententie zal worden vernietigd, en te renvoyceren naar het Provïntiaal Beftuur, midsgaders tegen den Aanklager en Rechter, die deze zaak onrechtmatig hebben aangetrokken , en zo ligtvaardig gevonnisd , naar ftyle zal worden geprocedeerc, wyders het Committé te Lande, met alle nadruk, het ongenoegen der Vergadering te betoonen , dat het zo een onrechtvaardig vonnis heeft bekragtigd.

Inmiddels men over deze delicate zaak by de Vergadering bezig was, ontfing dezelve op den 16 September 1796, de navolgende Mi.five van het Provintiaal Beftuur,

BURGERS REPRESENTANTEN!

„ Door ons Committé op heden geïnformeerd „ zynde geworden,dat twee foldaatcn, van heteerfte „ Regiment Waldek, genaamd Joh. Repp cn Lui. „ Krantz , zich aan ul. Vergadering hadden gead„ dresfeert,om remisfie van de doodftrafFe, waartoe „ zy door een Militaire Krygsraad, wegens het „ plegen van publicq geweld en vrouwenkragt, waren „ veroordeelt geworden; hebben wy, aan wien het „ Juftitiëele van deze Provintie ook bijzonder is ge„ demandeerd, ons verpligt gevonden, gelyk wy )% ons verpligt vinden by dezen, om de twee geC 3 j.» nicl~

Sluiten