Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

melde perfoonen, welke wegens een commun deliët, „ door eenen Militairen, en midsdien geheele onbe,, voegden Rechter gevonnisd zyn, daar zulks met „ de vigeerende wetten dezer Provintie, geenzints is „ ftrookende, te moeten reclameren, en ulieden te verzoeken, dat. gyl. het daar heen gelieft te dirigeren,en de nodige orders te flellen, dat de zaak, „ van deze twee perzoonen , aan den Competenten „ Rechter werden overgelaten, en inmiddels niets werde gedaan of ondernomen, waardoor het effect. „ van deze onze reclame, zoude kunnen worden ge« „ maakt iliufoir.

„ Terwyl wy, omtrend het gedrag van den Bailluw „ van Middelharnis, die volgends opgave vau het „ Committé te Lande, fchriftelyk geweigerd zoude hebben ,de gemelde Delinquanten ov.r te nemen, Si en tegen dezelve te procederen, ons zullen doen informeren, en voofds, zodra wy uw favorabel befluit, waar op wy gerustelyk ons meenen te „ mogen verlaaten, in deze zullen vernomen heb„ ben , behoorlyk orde ftellen, dat de meergemelde „ Delinquanten door de civile Rechter werden over„ genomen, cn tegen dezelve naar Jiyle werde ge> „ procedeert, zo als in goede Juftitie zal behooren. „ Waar mede &c,"

Na gedane letture wierden de discusfiën over het verleenen van pardon gefloten,en by de Vergadering ingevolge dat het vonnis geheel informeel, en noch niet ten vollen bewezen is, dat 'er wezenlyk een fiuprum vioïenium.heeft plaats gehad, gedecreteerd.

i°. Dat de procedures en de geheele zaak is ab inito nul.

20. Het

Sluiten