Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

2o. Het Committé te Lande te gelasten, van aan den Krygsraad aan tc fchryven, de gevangenen op de eerlte requifitie aan den competente Rechter in dezen, overtegeven. En op de vraag, of men het Provintiaal Beftuur van Holland aanmaanen zal, tot het verleenen van remisfie, ja dan neen, is dienzelfde dag, dat daar men in het begrip verleerde, dat men een Rechter niet mag prevenieeren , noch hem tot feveriteit, noch tot mitigatie aanmaanen, maar dat zy moeten rechten na den aart en natuur der zaaken , befloten, conform, het Provintiaal Beftuur alzo aan te fchryven.

De Fiscaal over het voormaalig Gewest Holland, gaf dan, ingevolge orde van het Provintiaal Beftuur, deze twee ongelukkige voorwerpen aan den Ruwaard van Putten over, orome tegen dezelve naar ftyle en ordonnantie te procederen. - Intusfchen wist het eene dezer gevangene, genaamd Jan Repp zyne gevangenis te ontvlugten, en den anderen, h. Krantz, bleef in den kerker, tusfehen hoop en vrees van leven en dood, zitten.

Na dat de extra ordinaire procedures waren afgeloopen , verklaarde gemelden Ruwaard van Putten , dat in alle de verhooren geene confesfie was, waar op men een crimincele eisch konden gronden, waaromme denzelven concludeerde, dat den gedetineerde Ludewich Krantz, by vonnisfe van Leenmannen van Putten, uit zyne gevangenis zouden werden ontflagen, immers by provifie onder handtasting fub patna Confesfu et Convtöi. Dan , gemelde Leenmannen ontzeggen den eisch, cn ordonneren, om daar C 4 iu

Sluiten