Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 4ï )

aan het voornoemde decreet, de Conftituëerende Vergadering met de uiterfte verwondering en verontwaardiging uit gemelde berigt gezien hebbende, dat die zaak, zo onbillyk, zo onrechtvaardig op de lange baan, zo als men zegt, gefchoven was, en vol gevoel van menfchenliefde over dit ongelukkig flagtöffer, fielt alle de (lukken in handen van eene perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers Costerus, van Lockhorst en C. Visjcher, om binnen drie dagen te dienen van conjideratien en advys.

Deze Commisfie volbragt op den ijóe» Maart daaraan volgende haaren lasc, en by monde van den Burger van Lockhorst, wierd het rapport uitgefproken, in fubftantie inhoudende:

,, Een voorwerp dcrhalven, welk al het tedere cn hulpvaardige medelyden van den mensch in beweging brengt, en den koelzinnige Wetgever, hoe fpaarzaam ook, met zyn medelyden tot clementie, byaldien daar toe termen waren, zoude bewegen — zyn fchuld is nog nooit gebleken , en hy is evenwel ter dood veroordeeld geweest — en zoude reeds op een fchavot geltorven zyn, indien medelydende menfehen zich niet voor hem in de bresfe gefield hadden — het welk gelegenheid gaf, dat hy voor zynen competente Rechter wierd te recht gefield — dewelke ondertusfehen verklaarde, geen fundament tot een crimineele a&ie tegens hem te hebben en zelve eischte zyn ontflag; yan welke de rechtsformalitcitenmet derzelver gevolgen, hem niet alleen ontzeggen, maar houden hem tot op dit ogenblik in den kerker.

Waaromme, gaat gemelde Spreker voort, uwe C 5 Com-

Sluiten