Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4* )

Commisfie van advys is, dat gylieden in confideratie van al het vorenftaande, de Leenmannen van Putten behooren aan te maanen, om oen byzonder fpoedig gunfiig reguard te fiaan, op het verzoek, welke door of van wegen gemelden Krantz mogte gedaan zyn, of nog zoude mogen worden gedaan, tot een ontflag uit deszelfs, tegen alle goede form en bfilyke wyze van rechtspleging , al te lang geduurd hebbende detentie, zo als zy in goede Juftitie en (Hquiteit bevinden zullen te behooren."

Naauwlyks had den Burger van Lockhorst dit rap» port uitgebragt.; — of fprak als Wysgeer — als Menfchenvriend, en wilde, offchoon by de Commisfie behoord hebbende (*), dat, indien zeide hy, 'er dan geene gratie konde worden verleend, of'er moest verzoek om pardon zyn, hy zich dan

TOT DEZE VERGADERING VERVOEGDE EN SMEEKTE, OM PARDON VOOR DEN ONGELUKKIGE krantz. Dat hy dit deed met dat zelfde gevoel, even als of hy voor zich zelve vroeg, en indien men dan, na dit alles ook nog den form requir eer de, dat dit by Request moest gefchieden, dat hy dan verzogt, dat de Frefident een'ogenblik wagte om «ver deze naak te concluderen, ten einde hy zich konde prêteren, om ogenbliklyk dit Request behoorlyk injorma in te leveren.

Edele

(*) De Burger Costerus is Advocaat en is geweest Lid in het Committé der Juftitie te Amftcldam, en den Burger Visfcher Notaris en Procureur in Zeeland, dus beiden gehegt aan de leere van Juftiniaiyit, daarentegen den Barger Lockhorst Predikant !!!

Sluiten