Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 )

Edele trek van menschlievenheid!, waarlyk hier moet de ltroeve Rechtsgeleerdheid — en den vervolgzugtige Rechter zwygen - ja verftommen, als hy de taal der wysbegeerte - der gezonden reden, uit den mond van een menfchenviiend hoort! — een aantal leden appuieerden, den redder van Kranvz, eene algemeene toejuiching weergalmde, zo in de Vergadering als op de Tribunes! - Het geen van dat gevolg was, dat de Conftituëerende Vergadering, dien dag van 15 Maart 1798, decreteerde, om conform het advys van den mcnfchenredder van L< ckhorst, dcDzelven ongelukkige Krantz pardon te verleenen, en aan hem te vergeven alles, wat hy zoude hebben misdreven.

Wy hebben deze zaak om derzelver delicatesfe wat dieper opgehaald en breder ontwonden, dan wel anderen van minder gewigt; het oogmerk daarvan, zal den oordeelkundige lezer,by de leóture ras ontwaren, dat, daar men al ligtelyk iemand belchuldigt met een misdaad, zo als by voorbeeld, in hoe cafu , en de deliquanteq ter goeder trouwe confesferende, daarop condemneert, hoe gevaarlyk zulks is, zonder dat men een naauwkeurig onderzoek, naar de oorfpronk van, en de daad zelfs opfpeurt: hier wierden twee van vrouwenkragt met geweld geaccufeerd , zy bekennen dit; maar den Wysgeer vraagt na de omftandigheden , de Rechters zeggen , vrouwenkracht met geweld is de dood fchuldig, maar maaken geen onderfcheid in de gevallen — men zal de vrouw in haar waar Je Ia.itcn, en aan andere daar over het denken vry geven: doch hy die meer doorzigt heeft, dan anderen, ge-

voelt

Sluiten