Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44 )

voelt weldra, dat een vrouw"niet kan gczegt worden , met geweld verkragt te zyn , wanneer een mansperfoon haar beryd, en zy ftil blyft liggen, hier over te denken is beter, dan te fpreken; het oor der zedige vermag niet gekwetst te worden ; en hoe noodzaaklyk is echter, in deze de politie van de vrouw te weten, om over het geweld of de toelaating te jugeren.

H. Q ü JE S T.

ïngévofge Art. 16. van den vernieuwden ArticuU brief voor den Militairen dienst, moesten allen Deferteurs , welke naderhand geapprehendeerd wierden, met den dood geftraft worden, by eene Pa. blicatie der gewezene Staaten Generaal, in dato 17 Oo tober 1748, is dit Articul verandert, en de daar by bepaalde ftraffe gemitigeerd, en wel zodanig dat alle Deferteurs in handen komende, geduurende derzelver leven, met Boeijen aan de Beenen vastgefloten, zullen moeten arbeiden aan's Latids Fortificatiën en Werken; doch hedendaagsch werd een Deferteur, met een zesjarige gevangenis in een der Tugthuizen, geftraft; en zo wanneer de Defertie by verleiding, of by puure onnozelheid gefchied, werd op Verzoek van den gevangene veelal Pardon of Gratie verleend , waarvan eenige voorbeelden zal bybrengen , die voor ongelukkige te pas kunnen komen, om de gronden te weten, waarop al of niet de ftraf vernietigd word.

Jakob K^nst, foldaat onder de zevende halve Br-i-

ga.

Sluiten